* Chức năng của Viện 

Viện Nghiên cứu Rau quả là đơn vị sự nghiệp khoa học, trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về rau, quả, hoa, cây cảnh.

Viện Nghiên cứu Rau quả được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ của Viện

Xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ dài hạn, năm năm và hàng năm thuộc lĩnh vực rau, quả và hoa cây cảnh phục vụ cho mục tiêu phát triển của ngành trình cấp có thẩm quyền  phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyên giao công nghệ về:

- Chọn, tạo, khảo nghiệm và phát triển giống rau, quả và hoa cây cảnh có giá trị hàng hoá cao phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng sinh thái.

- Kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng rau, quả và hoa cây cảnh; Công nghệ bảo quản, chế biến rau, quả và hoa

- Kiểm nghiệm chất lượng rau, hoa, quả

- Nghiên cứu kinh tế và thị trường rau, quả và hoa cây cảnh

Thực hiện các nhiệm vụ chuyển giao khoa học công nghệ, khuyến nông thuộc lĩnh vực rau quả, hoa, cây cảnh

Thực hiện các hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyên giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghiên cứu của Viện với các tổ chức và cá nhân nước ngoài  theo quy định  của Nhà nước.

Liên kết, hợp tác về nghiên cứu  khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực được giao với các tổ chức trong nước theo quy định của pháp luật