I. Vị trí và chức năng

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam là đơn vị sự nghiệp khoa học, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu, tư vấn chính sách và chiến lược, triển khai hoạt động khoa học về văn hóa, nghệ thuật, gia đình, văn hóa trong du lịch, văn hóa trong thể thao, đào tạo sau đại học về văn hóa, nghệ thuật và văn hóa du lịch. Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng kế hoạch dài hạn, hàng năm về hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học của Viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học tư vấn cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoạch định chiến lược, xây dựng cơ chế, chính sách, quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật, gia đình, văn hóa trong du lịch, văn hóa trong thể thao. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng những vấn đề về văn hoá nghệ thuật, gia đình, văn hóa trong du lịch, văn hóa trong thể thao ở Việt Nam.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước do các cơ quan nhà nước giao, đặt hàng trực tiếp hoặc thông qua tuyển chọn, đấu thầu, các dịch vụ khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phù họp với chức năng, nhiệm vụ của Viện và quy định của pháp luật.

4. Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài về phát triển văn hóa, nghệ thuật, gia đình, vãn hóa trong du lịch, văn hóa trong thể thao, kiến nghị áp dụng phù họp với đặc điểm tinh hình Việt Nam.

5. Nghiên cứu tư vấn, thử nghiệm, ứng dụng các mô hình nhằm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam.

6. Sưu tầm, nghiên cứu, bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể; quản lý, khai thác, phát huy Ngân hàng dữ liệu về di sản văn hoá phi vật thể các dân tộc Việt Nam. Làm phim nhân học phục vụ nghiên cứu, giảng dạy.

7. Thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, gia đình, văn hóa trong du lịch, văn hóa trong thể thao theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức đào tạo tiến sỹ các chuyên ngành văn hoá, nghệ thuật, văn hóa du lịch theo chỉ tiêu phân bổ của Nhà nước và nhu cầu của xã hội. Thực hiện các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng; hợp tác đào tạo với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các hoạt động thông tin khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo, phổ biến khoa học, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trang tin điện tử (website) của Viện, xuất bản tạp chí Văn hóa học và các công trình nghiên cứu về văn hóa, nghệ thuật, gia đình, văn hóa trong du lịch, văn hóa trong thể thao phố biến trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

10. Xác định ví trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trình cấp có thấm quyền phê duyệt; quản lý tố chức bộ máy, nhân sự; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động, người học thuộc phạm vi quản lý của Viện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

11. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao, ngân sách được phân bố và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.