Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Ngày 13 tháng 12 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định số 3135/QĐ-BNN-TCCB về việc: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại và nâng cấp các đơn vị thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam: Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Công nghiệp rừng; Phòng nghiên cứu chế biến lâm sản; Phòng nghiên cứu Bảo quản lâm sản và Phòng nghiên cứu Tài nguyên thực vật rừng
Viện là cơ quan nghiên cứu khoa học ở cấp toàn quốc, tập trung vào các vấn đề mấu chốt nhất, cơ bản nhất đang được đặt ra đối với khoa học kinh tế nước nhà, sử dụng các phương pháp nghiên cứu hiện đại, dựa trên lý luận khoa học, với các bằng chứng khoa học, thực tiễn vững chắc và độc lập công bố, đóng góp vào khoa học kinh tế và sự nghiệp phát triển chung.
Viện Sinh học Nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 969/QĐ-BGD-TCCB của Bộ Giáo dục và đào tạo.