1. Chức năng

Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai các hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ các ngành kinh tế - xã hội, ứng dụng năng lượng nguyên tử, đào tạo nguồn nhân lực, dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

Nghiên cứu công nghệ chế biến sâu quặng phóng xạ, quặng đất hiếm, nguyên tố hiếm; thu nhận các nguyên tố đất hiếm tinh khiết, nguyên tố phóng xạ và các nguyên tố có giá trị cao;

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật bức xạ chùm tia điện tử để biến tính vật liệu, xử lý ô nhiễm môi trường, phục vụ nông nghiệp và các ngành kinh tế-xã hội;

Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu tiên tiến, vật liệu nanomet và vật liệu gốm cao cấp ứng dụng xử lý môi trường và năng lượng sạch;

Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật xử lý, quản lý chất thải phóng xạ và kiểm xạ, tẩy xạ môi trường;

Dịch vụ khoa học- kỹ thuật: Ghi đo bức xạ; đánh giá an toàn bức xạ; xử lý chất thải công nghiệp chứa nhân phóng xạ tự nhiên NORM, TENORM; đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo đầu tư và thiết kế cơ sở, thiết kế thi công chi tiết các dự án chế biến sâu tài nguyên khoáng sản;

Phân tích, kiểm định, đánh giá vật liệu, khoáng sản, mẫu quan trắc môi trường bằng các thiết bị hiện đại;

 

Tham gia đào tạo đại học, sau đại học các ngành hóa vô cơ, hóa phóng xạ, hóa phân tích, hóa kỹ thuật, hóa môi trường.