Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Thực hiện Quyết định số 60-QĐ/TW ngày 07/5/2007 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc hợp nhất Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thành Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 100 ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 02/01/2008 Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh ra Quyết định số 41/QĐ-HVCT-HCQG về việc đổi tên Học viện Chính trị khu vực III thành Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III
Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng – Thành phố đáng sống – với chất lượng sống, môi trường tuyệt vời và ngành thương mại du lịch phát triển vào bậc nhất đất nước. Hơn 45 năm kinh nghiệm đào tạo, Trường Cao đẳng Thương mại là nơi chuẩn bị hành trang vững chắc nhất cho tương lai của sinh viên; quy mô đào tạo gần 3.500 sinh viên từ khắp mọi miền tổ quốc đăng ký theo học với các ngành nghề đa dạng
Ngày 23.9.1976 Bộ Lương thực – Thực phẩm ra quyết định số 2195/LTTP-CB thành lập trường Trung học Lương thực – Thực phẩm, đóng tại thành phố Đà Nẵng. Trường được giao nhiệm vụ “Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ bậc trung học và tương đương về các ngành nghề thu mua, bảo quản, phân phối lương thực và chế biến LTTP cho các tỉnh miền Trung và Tây nguyên ”.