Ngày 08/11/1999, Bộ GD - ĐT đã ra quyết định số 4833/QĐ-BGD&ĐT/ĐH cho phép Trường Đại học Văn Hiến mở 10 ngành trình độ đại học. Sau khi được phép mở ngành đào tạo và tuyển sinh, khóa tuyển sinh đầu tiên của trường (niên khóa 1999-2003) có hơn 900 sinh viên nhập học vào các ngành Ngữ Văn, Tiếng Anh, Kinh tế, Du lịch, Tin học, Xã hội học và Tâm lý học.

Với niềm tin được kết nối từ khi thành lập và tâm huyết xây dựng một trường đại học tư thục phát triển theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp, đào tạo “Thành nhân trước thành danh”, vào cuối năm 2012, Công ty CPPT Hùng Hậu đã trở thành nhà đầu tư toàn diện duy nhất của Trường Đại học Văn Hiến.

Ngày 28/12/2016, theo quyết định số 58/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Văn Hiến được chuyển đổi loại hình hoạt động sang tư thục. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu một bước ngoặt mới trong việc thay đổi mô hình quản trị, tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường.

Sứ mạng

Trường Đại học Văn Hiến là cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng, với ngành nghề đào tạo đa dạng. Nhà trường luôn đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế, chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá Việt Nam và linh hoạt theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tầm nhìn

Đến năm 2030, Trường Đại học Văn Hiến trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp có uy tín cao ở Việt Nam, hội nhập khu vực và tiếp cận chuẩn quốc tế.

Triết lý giáo dục

  “Thành nhân trước thành danh”.

Giá trị cốt lõi

1. Phát triển bền vững

2. Chất lượng giáo dục chuẩn hoá

3. Quản trị hiệu quả

4. Phục vụ chuyên nghiệp

5. Trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng

6. Thân thiện và hiện đại