Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Học viện được quyền tự chủ trong phạm vi trách nhiệm được giao theo phân cấp của Bộ Y tế, Bộ Giáo dụcvà Đào tạo, chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và trướcpháp luật về các hoạt động của mình.
Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang là cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế có trình độ cao đẳng và các trình độ trung cấp, sơ cấp. Trường nằm trong hệ thống các trường Cao đẳng, Đại học của cả nước, chịu sự quản lý toàn diện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự quản lý về chuyên môn của Bộ Y tế.
Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh được thành lập theo Quyết định số 2274/QĐ-BGDĐT, ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.