Nhiệm vụ

1. Đào tạo cán bộ Y dược học cổ truyền ở trình độ trung học, đại học, sau đại học có phẩm chất đạo đức tốt,có sức khỏe, có năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo,đáp ứng nhu cầu cán bộ Y dược học cổ truyền cho công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏecủa nhân dân. Có khả năng tự nghiên cứu và phát triển hợp tác trong quan hệ quốctế đáp ứng với nhu cầu xây dựng bảo vệ tổ quốc. Đào tạo liên tục, bồi dưỡng giảngviên, giáo viên Y Dược cổ truyền.

2. Nghiên cứu khoa học,phát triển công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất, dịch vụkhoa học và công nghệ trong lĩnh vực Y Dược học cổ truyền theo qui đinh của luậtKhoa học và Công nghệ Luật giáo dục  và các qui định khác của pháp luật.

3. Phối hợp với cácngành các tổ chức xã hội nghiên cứu, kế hoạch bảo tồn và phát triển Y Dược họccổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại nhằm xây dựng và phát triểnchuyên ngành khoa học về Y dược học cổ truyền Việt Nam hiện đại, khoa học đạichúng.

4.Xây dựng đội ngũ giảngviên của Học viện đủ về số lượng, đạt về chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ,ngành nghề, tuổi giới, chăm lo đời sống của giảng viên, cán bộ nhân viên.

5. Tuyển sinh và quản lý người học theo qui định hiện hành

6. Phối hợp với giađình người học, các tổ chức cá nhân trong  hoạt động giáo dục

7. Phát triển và bồi dưỡngnhân tài trong người học, trong đội ngũ giảng viên, cán bộ, tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo

8. Quản lý sử dụng đấtđai, trường sở trang thiết bị theo qui định của pháp luật

9.Thành lập và phát triểnBệnh viện thực hành, Viện nghiên cứu Đông y, Thư viện Trung tâm tin học, Tạp chí và các ấn phẩm khoa học chuyên ngành Y Dược học cổ truyền, các trung tâm dịchvụ, khoa học kỹ thuật và các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật.

Quyền hạn và trách nhiệm

1. Xây dựng và tổ chứcthực hiện kế hoạch, qui hoạch phát triển của Học viện phù hợp với chiến lượcqui hoạch của ngành Y tế

2. Xây dựng chươngtrình giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập với các chuyên ngành mà Học việnđược phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ giáo dục đào tạo và Bộ Ytế ban hành. Tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch của nhà nước, tổ chức đào tạo,công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng chứng chỉ theo qui định của Bộ Giáo dục và BộY tế.

3. Huy động quản lý cácnguồn lực Thực  hiện mục tiêu giáo dục,đào tạo khoa học công nghệ, hợp tác liên kết đào tạo, tổ chức, giáo dục y tế,nghiên cứu khoa học, văn hóa kinh tế trong và ngoài nước  nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

4. Được bảo hộ quyền sởhữu trí tuệ, chuyển giao chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học công nghệ,Công bố kết quả hoạt động khoa học công nghệ, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền hợppháp của cá nhân trong nghiên cứu khoa học.

5. Học viện được mờicác chuyên gia, giáo sư, các nhà khoa học và các giảng viên các trường các viện nghiên cứu các bệnh viện trong và ngoài nước đến giảng dạy và nghiên cứu theoqui định hiện hành của nhà nước.

6.Xây dựng và tổ chức bộmáy Học viện, thành lập, giải thể các tổ chức khoa học công nghệ theo qui định của nhà nước.

7.Thực hiện dân chủbình đẳng công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học công nghệ và hoạt động tài chính

8.Thực hiện chế độ báocáo cơ quan chủ quản và các cơ quan cấp trên về các hoạt động của Học viện theo qui định hiện hành.