Những nhiệm vụ chính của Viện:

• Nghiên cứu hệ thực vật và động vật Việt Nam.

• Điều tra, đánh giá nguồn tài nguyên sinh vật tạo cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý các loài có giá trị khoa học, kinh tế và bảo tồn.

• Tiến hành các nghiên cứu về cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái ở Việt Nam phục vụ cho việc quan trắc và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

• Nghiên cứu cải tạo môi trường và xây dựng kế hoạch phát triển bền vững cho tương lai.

• Đào tạo cán bộ khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật.

Nhân lực: Cán bộ công chức thuộc biên chế hiện nay là 115 người.

•Phó giáo sư : 11

•Tiến sĩ khoa học và tiến sĩ: 42

•Thạc sỹ: 45

•Cử nhân và kỹ sư: 25

•Kỹ thuật viên: 3

Các đơn vị:

• Phòng Quản lý tổng hợp,

• 15 phòng chuyên môn,

• Trạm Đa dạng sinh học Mê linh

Thông tin liên hệ:

VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT

Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel. (844) - 38360169;  Fax. (844) - 38361196;  
Email. iebr@iebr.ac.vn