Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM là Viện nghiên cứu chuyên ngành về Khoa học Trái đất, Viện có lịch sử ra đời và phát triển hơn 40 năm qua các thời kỳ sau:

- 1976 – 1980: Tổ Địa học thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Miền Nam, đây là tổ chức sơ khai của Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM ngày nay;

- 1980 – 1986: Phòng Địa học thuộc Phân Viện Khoa học Việt Nam tại TP.HCM;

- 1986 – 1993: Trung tâm Địa học thuộc Phân Viện Khoa học Việt Nam tại TP.HCM;

 - 06/1993 – 09/2007: Phân Viện Địa lý tại TP.HCM, thành lập trên cơ sở Trung tâm Địa học theo Quyết định số 25/KHCNQG-QĐ của Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia;

- 2007 – nay: Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM, thành lập trên cơ sở phát triển của Phân Viện Địa lý tại TP.HCM theo Quyết định số 1898/QĐ-KHCNVN ngày 20/09/2007 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Thông tin liên hệ: 

Viện Địa lý tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 1 - Mạc Đĩnh Chi - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38 299 618

Fax: 028 38 258 156

Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ email: vanthu@hcmig.vast.vn