1. Mục tiêu chung: 

        Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội thành một Trường trọng điểm quốc gia, một trung tâm đào tạo cán bộ và nghiên cứu về Dược của cả nước, ngang tầm với các nước trong khu vực vào 2020 và thế giới vào 2030.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Về đào tạo:

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và các trình độ khác đáp ứng nhu cầu của xã hội và phù hợp với chiến lược phát triển ngành Dược cả về số lượng và chất lượng.

qĐào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của trường ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực, đáp ứng yêu cầu đào tạo giảng viên cho các cơ sở đào tạo trong nước và các nước bạn Lào và Campuchia.

Đa dạng hóa loại hình đào tạo, ngành nghề đào tạo, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học góp phần xây dựng và phát triển ngành Dược theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ ngành Dược.

Tăng cường quan hệ, hợp tác và liên kết quốc tế trong đào tạo.

2.2. Về nghiên cứu khoa học:

Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội thành một trung tâm nghiên cứu khoa học đầu ngành về chuyên ngành Dược, là đầu mối thực hiện, triển khai các đề tài, các dự án nghiên cứu và ứng dụng về Dược của cả nước.

Tăng cường quan hệ, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học.

2.3. Về tổ chức cán bộ:

Hoàn thiện bộ máy tổ chức của nhà trường

Thành lập một số viện nghiên cứu phát triển dược, một số trung tâm kết hợp nghiên cứu khoa học với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia thị trường và tạo nguồn thu cho trường

Xây dựng đội ngũ giảng viên có đạo đức phẩm chất tốt, đủ về số lượng, vững về chuyên môn, đảm nhiệm được công việc đào tạo và nghiên cứu khoa học trong thời kỳ mới.

2.4. Về công tác tài chính và cơ sở vật chất:

Từng bước tự chủ về tài chính theo quy định của nhà nước, đảm bảo tốt cho các hoạt động của Trường, cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và đời sống của cán bộ viên chức.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị để từng bước đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 15 Lê Thánh Tông Quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội.

Điện thoại: (04) 382-545-39. Fax : (04) 3.826-4464, (04) 3933-2332

Email: info@hup.edu.vn