I. LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

1.  Hội đồng quản trị (HĐQT):

Hội đồng quản trị trường Đại học dân lập Lương Thế Vinh là tổ chức đại diện duy nhất quyền sở hữu tập thể nhà trường, có trách nhiệm và quyền tự chủ quyết định những vấn đề quan trọng về chủ trương, phương hướng phát triển của nhà trường, về tổ chức, nhân sự và tài chính, tài sản của trường.

2.  Ban Giám Hiệu:

Đứng đầu nhà trường là Hiệu trưởng. Hiệu trưởng là người đại diện toàn diện cho nhà trường trước xã hội và pháp luật.

Hiệu trưởng được Hội đồng Quản trị thống nhất đề cử và do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định bổ nhiệm.

Sau khi có sự đồng ý của Hội đồng Quản trị nhà trường, Hiệu trưởng đề cử các Phó Hiệu trưởng để Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận. Phó Hiệu trưởng hoạt động theo sự phân công của Hiệu trưởng, được thay mặt Hiệu trưởng điều hành và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng một số phần việc trong phạm vị được giao phó, ủy nhiệm.

3.  Hội đồng Khoa học & Đào tạo:

Hội đồng Khoa học & Đào tạo trường có vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho Hiệu trưởng về những định hướng lớn, có tính chất căn bản về đào tạo, nghiên cứu, nhằm giúp nhà trường phát triển ổn định, vững vàng, không ngừng đổi mới, tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển trong xu thế hội nhập. Thành phần của Hội đồng gồm các nhà khoa học trong trường cũng như nhiều nhà trí thức, nhà kinh doanh thành đạt ở ngoài trường.

II. CÁC PHÒNG BAN

Tham mưu cho Hiệu trưởng và thực hiện các chức năng cụ thể trong công tác quản lý trường là các phòng chức năng và một số bộ phận khác.

1.  Phòng Quản lý Khoa học:

Phòng Quản lý Khoa học có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc định hướng, cũng như tổ chức công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên, học sinh của trường. Ngoài ra, Phòng còn có nhiệm vụ theo dõi việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nâng cao trình độ khoa học của Thầy Cô giáo thông qua công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cũng như theo học các bậc cao học, tiến sĩ. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xác định ngành nghề đào tạo, cơ cấu ngành nghề, xây dựng chương trình đào tạo theo Quy chế chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đặc điểm riêng của Trường.

2.  Phòng Đào Tạo:

Phòng Giáo vụ có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về mặt tổ chức đào tạo, tiến hành tổ chức thực hiện công tác giảng dạy và học tập đối với tất cả các hệ đào tạo chính quy, từ kế hoạch tổng thể đến thời khóa biểu. Phối hợp với Ban Chủ nhiệm các Khoa trong việc huy động, bố trí lực lượng giảng viên. Tiến hành tốt các công việc từ tuyển sinh đến kiểm tra, thi cử, tốt nghiệp. Quản lý đầy đủ các hồ sơ, cơ sở dữ liệu về đào tạo của trường. Cung cấp các nhận xét, kết quả học tập của sinh viên. Theo dõi tình hình giảng dạy của Thầy Cô, giúp cho Ban Giám hiệu thực hiện đầy đủ chế độ thù lao, khen thưởng đối với người dạy. Phối hợp tốt với Phòng Kế hoạch – Tài chính trong việc theo dõi việc thu học phí, lệ phí.

3.  Phòng Tổng hợp Hành chính - Quản trị :

Phòng Hành chính – Quản trị có trách nhiệm giúp Hiệu trưởng tổ chức điều hành các hoạt động trong trường nề nếp, hài hòa, theo đúng các quy định chung của nhà trường. Phòng Hành chính – Quản trị phụ trách khâu công văn, giấy tờ đi đến của nhà trường, đảm bảo thông tin thông suốt, công tác lưu trữ và bảo mật. Đảm bảo để những văn bản cần thiết đều đến với cơ quan đầu não của trường, và những vấn đề liên quan đến kịp thời đối với các bộ phận chức năng hữu quan trong trường. Thư từ của sinh viên, học sinh cũng được Phòng chuyển nhận đầy đủ. Phòng có chức năng giữ gìn trật tự, an ninh trong toàn trường. Phòng Tổng hợp Hành chính – Quản trị phụ trách việc phục vụ tiếp tân cho Lãnh đạo nhà trường. Ngoài chức năng tổng hợp hành chính, Phòng còn có chức năng quản trị trong trường : tổ chức quản lý tốt các công trình, các hệ thống điện, nước, hệ thống thông tin trong toàn trường; mua sắm, tổ chức tu sửa nhỏ … theo đúng các quy định của Trường; Phối hợp với bộ phận Kế hoạch – Tài chính thực hiện các dự án đầu tư trang bị mới phục vụ cho việc đào tạo, nghiên cứu của nhà trường.

4.  Phòng Tổ chức Kế hoạch – Tài chính:

Có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và chủ trì tiến hành các công tác Tổ chức cán bộ, công tác kế hoạch tài chính; tổ chức quản lý tài chính, vật tư của trường. Phòng tiến hành thực hiện tốt công tác thu chi và sử dụng tài chính. Quản lý tốt nguồn vốn cũng như khối tài sản của nhà trường. Sinh viên, học sinh đóng học phí, lệ phí tại phòng này. Phòng Kế hoạch – Tài chính thay mặt nhà trường giao dịch và hoàn thành việc thực hiện nghĩa vụ đóng thuế của trường đối với nhà nước.

5.  Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo:

Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo có nhiệm vụ  trong các lĩnh vực thanh tra, kiểm định chất lượng và công tác sinh viên. Bộ phận công tác sinh viên thực hiện những chủ trương biện pháp giúp sinh viên, học sinh rèn luyện, không ngừng tiến bộ, và phát triển con người toàn diện, phát triển tài năng trong thời gian theo học tại trường. Phòng tiến hành các công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập các đường lối chính sách, pháp luật trong sinh viên; phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên hỗ trợ cho sinh viên, học sinh trong việc rèn luyện đạo đức, nhân cách, tư vấn về các mặt học tập, nghề nghiệp, đời sống tâm lý cho sinh viên, tổ chức đời sống tinh thần, văn nghệ, thể thao vui tươi lành mạnh, phong phú.

6.  Các Hội đồng cấp trường:

Ngoài Hội đồng Khoa học & Tư vấn, tùy theo nhu cầu hoạt động của nhà trường, Hiệu trưởng sẽ ra quyết định thành lập các Hội đồng chuyên đề khác như :

·         Hội đồng Tư vấn phát triển;

·         Hội đồng Tuyển sinh;

·         Hội đồng Tốt nghiệp;

·         Hội đồng Tuyển dụng;

·         Hội đồng Thi đua, Khen thưởng;

·         Hội đồng Kỷ luật.

7.  Những bộ phận khác trong nhà trường:

Để phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu và hỗ trợ cho các hoạt động đa dạng của cán bộ, sinh viên trong trường, trường còn có các đơn vị sau :

  • Thư viện : Có nhiệm vụ phục vụ, thu thập, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin cho cán bộ và sinh viên như : báo, tạp chí, thông tin qua mạng cho toàn trường. Ngoài sách giáo khoa, số tài liệu tham khảo hiện nay lên đến khoảng 2500 đầu sách. Thư viện đang chuẩn bị xây dựng bộ phận thư viện điện tử, giúp cán bộ, sinh viên kịp thời cập nhật tài liệu, kiến thức.
  • Trung tâm Dịch vụ Học đường: Trung tâm Dịch vụ Học đường có trách nhiệm phục vụ tốt cho Thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên, sinh viên học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người hoàn thành tốt công tác và việc học tập của mình. Bộ phận này hoạt động lấy phục vụ làm chính, tạo sự thoải mái, thuận tiện trong trường. Trung tâm Dịch vụ Học đường phụ trách các mặt công việc sau đây : ký túc xá sinh viên; nhà ăn – căn tin, tổ photocopy, tổ giữ xe.

III.  CẤP KHOA

            Đứng đầu Khoa là Trưởng khoa. Trường Đại học Lương Thế Vinh các Trưởng khoa đều là Tiến sĩ, hoặc Tiến sĩ Khoa học, nhiều người có học hàm Giáo sư hoặc Phó Giáo sư.

            Trưởng khoa có trách nhiệm tổ chức và quản lý mọi hoạt động trong phạm vi khoa. Trưởng khoa do Hiệu trưởng ký quyết định bổ nhiệm, sau khi thông qua Hội đồng Quản trị. Các Phó Trưởng khoa do Trưởng khoa đề cử và Hiệu trưởng bổ nhiệm.

            Lãnh đạo Khoa quản lý việc đào tạo, nghiên cứu trong các ngành thuộc Khoa, quan tâm đầy đủ đến tình hình rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách của sinh viên trong toàn Khoa. Trong bối cảnh hội nhập, việc đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo để theo kịp các trường trong khu vực cũng như trên thế giới là nhiệm vụ cấp bách và nặng nề đối với Lãnh đạo các Khoa. Khoa có vai trò to lớn trong việc thực hiện “dân chủ ở cơ sở”. Lãnh đạo Khoa thường xuyên kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên và sinh viên trong đơn vị mình trong khuôn khổ quy định của trường. Khoa chịu trách nhiệm cải tiến, bổ sung, đề xuất với nhà trường trang bị mới các thiết bị đào tạo, nghiên cứu thuộc đơn vị mình. Trước mắt, phải xem trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả các thiết bị, vật tư hiện có ở các phòng thí nghiệm, xưởng thực tập thuộc Khoa là công việc hàng đầu. Bên cạnh, nhiệm vụ chính là đào tạo, việc tổ chức bồi dưỡng, trao đổi tri thức, kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp trong và ngoài Khoa là hoạt động được quan tâm thường xuyên.

Thông tin liên hệ:

LTVU-Trường Đại Học Lương Thế Vinh

Trụ sở chính: Phường Lộc Vượng - Thành Phố Nam Định 
Phòng đào tạo: Tầng 1 Nhà C trong khuôn viên Trường Đại Học Lương Thế Vinh

Điện thoại: (84-228) 3680.186 * Fax: (84-228) 3681.027

Email: Quantri@Ltvu.edu.vn Website:  www.Ltvu.edu.vn