1. Chức năng, nhiệm vụ:

 Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngành Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch; Giáo viên âm nhạc, mỹ thuật ngành giáo dục trình độ cao đẳng và các trình độ khác.

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học góp phần phát triển sự nghiệp văn hoá - nghệ thuật và du lịch, giáo dục - đào tạo; bảo tồn, khai thác kho tàng di sản văn hoá các vùng miền, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh, của khu vực và nhu cầu chung của cả nước.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Tổ chức bộ máy:

- Ban Giám hiệu: 3 đ/c (Hiệu trưởng: PGS.TS. NGƯT. Phan Mậu Cảnh; 02 Phó Hiệu trưởng: ThS. Vũ Tiến Vinh , ThS. Lê Vũ Anh).

- 04 khoa: Khoa Âm nhạc & Sư phạm Âm nhạc, Khoa Mỹ thuật & Sư phạm Mỹ thuật, Khoa Nghiệp vụ văn hóa & Du lịch, Khoa Lí luận đại cương.

- 05 phòng chức năng: Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Phòng Công tác chính trị và Quản lí HSSV, Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng,  Phòng Quản lý NCKH &CN.

- 03 Trung tâm: Trung tâm Đào tạo-bồi dưỡng Năng khiếu Nghệ thuật & Tin học-Ngoại ngữ; Trung tâm Thông tin – Thư viện; Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ HSSV.

- Các tổ chức Đảng và Đoàn thể:

+ Đảng bộ trực thuộc Thành uỷ Vinh, gồm: 4 chi bộ trực thuộc (41 đảng viên).

+ Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An (86 đoàn viên).

+ Đoàn thanh niên Cộng sản HCM trực thuộc Tỉnh Đoàn Nghệ An  (trên 1.000 đoàn viên). 

b)  Đội ngũ cán bộ và trình độ:

- Biên chế được giao: 90;

- Hiện có: 82 người, gồm giảng viên:  61 người; nhân viên hành chính:  21 người (CB nữ: 53; CB trẻ: 60).

- CB hợp đồng: 04 người (1 ThS, 3 đại học).

- Về trình độ:  Trình độ sau đại học: 52/61 giảng viên (chiếm tỉ lệ 78%),  trong  đó có: 03 TS (1 PGS), 3 nghiên cứu sinh;  Trình độ đại học: 20.

 - Đội ngũ GV thỉnh giảng: 28 người (gồm các PGS, TS, ThS, NSƯT, NSND).