Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phục vụ nhân lực cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch, ngành giáo dục và đào tạo của thành phố và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú ở địa phương và các tỉnh lân cận được học tập ở Đà Nẵng, giảm được phần lớn khó khăn cho nhân dân, tiết kiệm chi phí trong việc đi lại, ăn ở nhất là học sinh, sinh viên ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Mặt khác, giúp học sinh, sinh viên có điều kiện nghiên cứu các giá trị văn hóa truyền thống của Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận, qua đó hình thành ý thức, nhân cách trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quí báu của thành phố và của dân tộc.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 5779/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng (thay thế Quyết định số 5690/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016):

a) Chức năng

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng là cơ sở giáo dục công lập, trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, thực hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng chính quy trở xuống trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật gồm: âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, múa, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, nghiệp vụ văn hóa.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 23 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và Điều lệ trường cao đẳng ban hành tại Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Cụ thể:

- Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ làm công tác văn hóa thông tin chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp (kể cả phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở) nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật địa phương.

- Đào tạo đội ngũ năng khiếu nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, múa) theo nhu cầu của ngành và xã hội.

- Đào tạo giáo viên âm nhạc, mỹ thuật cho các trường phổ thông.

- Nghiên cứu bảo tồn và phát huy vốn văn hóa, nghệ thuật truyền thống ở địa phương.

Ngoài ra, Trường liên kết với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, Trường Đại học Nghệ thuật Huế, Học viện Âm nhạc Huế, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành: Quản lý văn hóa, Khoa học thư viện, Văn hóa du lịch, Bảo tàng, Biên đạo múa, Huấn luyện múa, Sư phạm mỹ thuật, Sư phạm âm nhạc, Diễn viên tuồng, Nhạc công tuồng, Dân ca kịch,..