Ngày 17 tháng 3 năm 2014, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 937/QĐ-BGDĐT thành lập trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm trên cơ sở nâng cấp Trường trung học nghiệp vụ quản lý LTTP.

- Tổ chức bộ máy gồm:  có 7 phòng, 7 khoa, 2 trung tâm.

- Đội ngũ giáo viên: Nhà trường có gần 100 cán bộ, viên chức (Trong đó có 20 thạc sĩ, 1 nhà giáo ưu tú, 5 giáo viên giỏi toàn quốc, nhiều giáo viên giỏi cấp ngành thành phố).

- Chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ quản lý kinh tế kỹ thuật lương thực thực phẩm bậc trung học để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiện nay trường là cơ sở duy nhất đào tạo ngành kỹ thuật sản xuất muối .