Để mở rộng hơn các lĩnh vực hoạt động về người khuyết tật, kể từ ngày 04 tháng 9 năm 2018, Trung tâm IDEA chính thức có quyết định phê duyệt thành lập theo Quyết định số 893/QĐ-LHHVN trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA ) và được Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho phép hoạt động kể từ ngày 17 tháng 9 năm 2018.

Mục tiêu của IDEA:

IDEA phấn đấu hỗ trợ nâng cao năng lực của người khuyết tật và góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật trong môi trường không phân biệt đối xử.

Sứ mệnh của IDEA

Khuyến khích sự hòa nhập của người khuyết tật vào một xã hội không rào cản và tạo cơ hội để người khuyết tật tham gia đóng góp vào sự phát triển của đất nước vì quyền bình đẳng của người khuyết tật.

Sơ đồ tổ chức

Các hoạt động chính

1.    Đào tạo và nâng cao năng lực

2.    Tăng cường vận động chính sách và khung pháp lý

3.    Nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề khuyết tật

4.    Thúc đẩy quyền sống không bạo lực của phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật thông qua các phương pháp sáng tạo;

5.    Thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm liên quan tới NKT;

6.    Tư vấn, khảo sát, đánh giá về các lĩnh vực như: tiếp cận các công trình xây dựng, tài chính vi mô, sinh kế của NKT và giáo dục hòa nhập.

7.    Hỗ trợ việc thành lập và phát triển các Hội/nhóm tự lực của NKT.