I. Lịch sử hình thành 

Ngày đầu mới thành lập Trung tâm có 3 phòng trực thuộc:  

1. Phòng Quản lý tổng hợp

2. Phòng Đào tạo

3. Phòng Tư vấn và Chuyển giao công nghệ.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năm 2008 Trung tâm thành lập thêm Phòng Nghiên cứu  triển khai và đến năm 2011 thành lập Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, ngày 25/01/2011 Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã  ký Quyết định số 54/QĐ-KHCNVN ban hành thay thế cho Quyết định số 295/QĐ-KHCNQG, ngày 25/03/2002 của Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia(nay là Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phê duyệt quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ. Theo quyết định này, cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có 05 phòng:

 1. Phòng Quản lý Tổng hợp

 2. Phòng Đào tạo

 3. Phòng Tư vấn và Dịch vụ Chuyển giao Công nghệ

 4. Phòng Nghiên cứu triển khai

 5. Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế

Đến năm 2013, Trung tâm đã thành lập thêm Phòng phát triển thị trường và dịch vụ đo lường. Phạm vi hoạt động của Trung tâm được gia tăng mạnh mẽ hơn. Việc làm đầu mối thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với các cơ quan nghiên cứu, triển khai công nghệ trong và ngoài nước được tăng cường hơn. Sự phối hợp với các đơn vị địa phương thuộc 64 tỉnh thành trên cả nước ngày càng chặt chẽ.

Đến nay, sau khi có quyết định chuyển đổi tổ chức, Trung tâm có tất cả 8 Phòng, Ban:

1. Phòng Quản lý tổng hợp

2. Phòng Đào tạo và Kết nối Khoa học

3. Phòng Nghiên cứu triển khai

4. Phòng Phát triển công nghệ và dịch vụ đo lường

5. Phòng Thí nghiệm trọng điểm về an toàn thực phẩm và môi trường

6. Phòng Thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin

7. Phòng Nghiên cứu và ứng dụng Hóa sinh

8. Phòng Nghiên cứu và phát triển Hóa dược

Trong vòng 15 năm qua, trung tâm đã thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nhiều đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ có chất lượng, là cơ sở tốt cho việc chuyển giao công nghệ vào thực tiễn cuộc sống.

Chức năng:

Trung tâm có chức năng tìm kiếm, tiếp nhận, nghiên cứu phát triển công nghệ mới, tư vấn và chuyển giao công nghệ.

Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới, phát triển dịch vụ khoa học theo quy định của pháp luật trong các lĩnh vực sau:

a) Quan trắc môi trường, vật liệu mới, các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ, hoá dược, an toàn thực phẩm và nông nghiệp công nghệ cao.

b) Đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn các sản phẩm, thiết bị công nghệ trong lĩnh vực quan trắc môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan.

2. Tư vấn, đánh giá, phát triển thị trường khoa học, công nghệ, phổ biến và chuyển giao các kết quả nghiên cứu của Viện Hàn lâm.

3. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ với các đơn vị nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

4. Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức, người lao động của đơn vị theo quy định của Nhà nước và Viện Hàn lâm.

5. Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước và Viện Hàn lâm.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch Viện Hàn lâm giao.