Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện chức năng quản lý nhà nuớc ỏ địa phưong về lĩnh vực khoa học va công nghệ trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dan tỉnh Gia Lai và theo quy định của pháp luật.

Sở khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đặt tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai thực hiện theo quy định tại mục II, phần I của Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ và theo hưóng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 98B Phạm Văn Đồng - Pleiku - tỉnh Gia La

Điện thoại: (0269) 3 824 264

Fax: (0269) 3 823 934

Email: skhcn@gialai.gov.vn