Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á (AJEB) của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thuộc nhóm các tạp chí khoa học Việt Nam có chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor) tốt nhất năm 2020     

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, trực thuộc Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân là Tạp chí Công nghệ Ngân hàng được thành lập và xuất bản số đầu tiên vào năm 2004. Sau hơn 15 năm hoạt động, Tạp chí đã trở thành diễn đàn khoa học uy tín trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, nơi công bố kết quả nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước. Từ năm 2017, Tạp chí bắt đầu xuất bản phiên bản tiếng Anh, và từ ngày 01/01/2019, cả hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt được đổi tên thành Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á (Asian Journal of Economics and Banking – AJEB).

Từ tháng 6 năm 2020, AJEB phiên bản tiếng Anh đã chính thức xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Nhà xuất bản quốc tế EMERALD. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của AJEB giúp nâng cao mức độ nhận biết, chất lượng và ảnh hưởng của tạp chí trong nước và quốc tế, đa dạng về tác giả, nâng cao tính chuyên nghiệp trong quy trình xuất bản. Một sự khác biệt là tạp chí khuyến khích mạnh các hướng nghiên cứu sử dụng các cách tiếp cận và phương pháp phi truyền thống, như Phân tích Bayes, Bất định lượng tử, Mô hình dự báo, Phân tích nhân quả, Học máy, Khoa học dữ liệu, Phân tích dữ liệu dựa trên trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu lớn, logic mờ, điện toán đám mây.

Chú thích:

Hệ số ảnh hưởng tạp chí (Journal impact factor - JIF) hay Hệ số ảnh hưởng (Impact factor - IF) của một tạp chí khoa học (academic journals) là tần số trích dẫn (citation) trung bình của các bài báo khoa học (article) sau khi đã công bố trong vòng hai năm liên tiếp gần nhất trên tạp chí đó. Hệ số tác động do Eugene Garfield và Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information - ISI) phát triển từ năm 1950. Ngày nay, IF thường được dùng với mục đích là thông tin tham khảo mức độ quan trọng tương đối của một tạp chí so với các tạp chí khác trong cùng lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành.