Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trung tâm NC – DV Công nghệ & Môi trường (ETC) được thành lập theo quyết định số 0060/KH CN ngày 03/04/2000 của Sở Khoa Học, Công Nghệ & Môi Trường Tp. Hồ Chí Minh
Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường là đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường, được thành lập theo Quyết định số 2465 ngày 26/11/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và được qui định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định 1313/QĐ-TCMT ngày 26/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Viện KH&KTHN được thành lập theo Quyết định số 18-CT, ngày 21/1/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) trên cơ sở sát nhập một số đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Quốc gia (nay là Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam), bao gồm: Viện 481 (chuyển từ Bộ quốc phòng về Viện NLNTQG), Trung tâm Chiếu xạ, Ban Triển khai kỹ thuật, Phòng Điện nguyên tử, Phòng Vật lý lý thuyết, Ban Kỹ thuật hạt nhân và An toàn bức xạ. Viện có chức năng nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học và kỹ thuật hạt nhân.