Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ mới thành lập ngày 08 tháng 02 năm 2011; là Viện nghiên cứu khoa học và Công nghệ ngoài công lập; hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ và theo Giấy phép Đăng ký hoạt động Khoa học Công nghệ số 23/KH-CN do Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An cấp ngày 23 tháng 03 năm 2011.
Viện Khoa học vật liệu (KHVL) là Viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam (KHCNVN), được thành lập năm 1993 bởi Chính phủ trên cơ sở hợp nhất các bộ phận nghiên cứu có liên quan đến Khoa học và Công nghệ vật liệu của Viện Khoa học Việt Nam trước đây.
Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hoá tiền thân là Viện nghiên cứu kỹ thuật Điện tử được thành lập chính thức ngày 29/01/1985 theo Nghị định số 20/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Viện là cơ quan nghiên cứu triển khai KHCN đầu ngành trong lĩnh vực Điện tử, Tin học, Tự động hoá trực thuộc Bộ Công Thương.