Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Viện Khoa học Môi trường và Xã hội là tổ chức Khoa học và Công nghệ (KH&CN) được thành lập tại Quyết định số 1395/QĐ – LHH ngày 7/10/2008 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, hoạt động theo Giấy phép đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-774 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp năm 2008.
Trung tâm Nghiên cứu Đô thị & Phát triển là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xà hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về khoa học xã hội của vùng Nam Bộ; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững vùng; thực hiện tư vấn về chính sách phát triển; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xà hội của vùng
Viện Nghiên Cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (tên tiếng anh là Institute for Brand and Competitiveness Strategy – BCSI) là tổ chức khoa học và công nghệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quy định hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ, theo Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản có liên quan.