Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Theo chiến lược phát triển Trường đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 và theo định hướng phát triển trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trở thành một trường Đại học nghiên cứu. Việc xác lập "Triết lí giáo dục" và chuyển tải triết lí giáo dục đó vào trong từng hoạt động của Nhà trường là rất cần thiết. Đồng thời từ năm 2017, theo yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn đánh giá các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA), nhà trường cần nêu rõ "Triết lí giáo dục" và phổ biến đến tất cả các bên liên quan.
Học viện Múa Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực nghệ thuật múa có trình độ đại học, sau đại học và trình độ thấp hơn về các ngành được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép; sưu tầm, nghiên cứu khoa học, sáng tác và biểu diễn những tác phẩm múa, góp phần bảo tồn các giá trị múa truyền thống của các dân tộc Việt Nam và tiếp thu tinh hoa nghệ thuật múa của các nước trên thế giới. Học Viện Múa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Học viện) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; có trụ sở tại thành phố Hà Nội.
Trường Đại học Quốc tế là một trong bảy trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 12 năm 2003. Đây là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu.