Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Sau 1975, trải qua một thời gian dài của chiến tranh, nền kinh tế của đất nước kiệt quệ do phải đầu tư nhiều cho công cuộc giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Vì vậy, kể từ khi chiến tranh kết thúc, việc xây dựng kinh tế dựa trên nền tảng Khoa học - Kỹ thuật tiên tiến là mục tiêu cơ bản mà Đảng và Nhà nước lựa chọn. Trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất, để hoạt động quản lý và chỉ đạo tập trung từ Trung ương đối với các hoạt động khoa học và triển khai ứng dụng kỹ thuật trong phát triển kinh tế ở các địa phương trong cả nước, Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật(UB KH-KT) tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng ra đời.
Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) ra đời theo Nghị định 32/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ. Hoà chung vào truyền thống hơn 40 năm đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường thành viên (1975 - 2017), ĐHĐN đến nay đã trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển.