Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Việt Mỹ là tổ chức được thành lập theo Quyết định số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam; được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy CNĐKHĐ số A-1953 ngày 31/07/2018.
Trung tâm Tin học & Số hoá tài liệu là một đơn vị hoạt động Khoa học & Công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội KH & KT Việt Nam, Trung tâm có trụ sở chính tại Tp. HCM. Trong thời gian qua, Chúng tôi đã tổ chức thực hiện nhiều dịch vụ và ứng dụng Khoa học & Công nghệ cũng như cung cấp trang thiết bị trong công tác Văn thư - lưu trữ cho nhiều cơ quan tổ chức nhà nước, doanh nghiệp ở nhiều tỉnh thành.
Trung tâm Nghiên cứu Đô thị & Phát triển là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xà hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về khoa học xã hội của vùng Nam Bộ; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững vùng; thực hiện tư vấn về chính sách phát triển; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xà hội của vùng