Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Thành lập năm 1995 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (STAMEQ). Đến tháng 7/2009, Văn phòng Công nhận Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo quyết định số 1101/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2009 về các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
Trường Đại học Mở Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ là một trường đại học công lập hoạt động trong hệ thống các trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý; là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu các loại hình đào tạo mở, đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội, góp phần tăng tiềm lực cán bộ khoa học - kỹ thuật cho đất nước.
Ngày 13 tháng 12 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định số 3135/QĐ-BNN-TCCB về việc: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại và nâng cấp các đơn vị thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam: Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Công nghiệp rừng; Phòng nghiên cứu chế biến lâm sản; Phòng nghiên cứu Bảo quản lâm sản và Phòng nghiên cứu Tài nguyên thực vật rừng