Viện Văn hóa Kinh doanh là đơn vị trực thuộc Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam,được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ * Chức năng của Viện:

Nghiên cứu ứng dụng về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa tổ chức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực liên quan;

Tư vấn, phản biện khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực trên;

Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

* Tầm nhìn:  Trở thành tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, tư vấn về văn hóa  kinh doanh

* Sứ mệnh: Góp phần gia tăng các giá trị văn hóa cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. 
* Giá trị cốt lõi: Khác biệt, Chuyên sâu, Thực tiễn.