1. Chức năng

- Trường Đại học Hùng Vương là đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường Đại học Hùng Vương thực hiện đào tạo trình độ sau đại học, đại học và các trình độ thấp hơn thuộc các lĩnh vực: Sư phạm, Nông - Lâm nghiệp, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật - Công nghệ, Du lịch... nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cho tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận.

2. Nhiệm vụ

- Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, có năng lực hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Đào tạo cán bộ có trình độ sau đại học, đại học và các trình độ thấp hơn đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận.

- Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

3. Mục tiêu

- Xây dựng Trường Đại học Hùng Vương trở thành cơ sở đào tạo đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng ngang tầm với các trường đại học có uy tín ở khu vực trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực.

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy hợp lý, năng động; đội ngũ cán bộ giảng viên đủ năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học  giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu của xã hội. Duy trì và phát triển quy mô đào tạo ổn định; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và hiện đại hóa quy trình đào tạo; mở rộng hoạt động liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với các tổ chức có uy tín trong và ngoài nước. 

- Tranh thủ các nguồn lực để tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý, ứng dụng thực tế và các hoạt động khác của Trường.

- Mở rộng các quan hệ đối ngoại trong và ngoài nước,  học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ sự giúp đỡ hỗ trợ về mọi mặt, phục vụ cho chiến lược phát triển nhà trường, đặc biệt trong chiến lược phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học.  

- Ổn định và nâng cao đời sống cán bộ, viên chức.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ:
- Cơ sở tại Thành phố Việt Trì:
Phường Nông Trang - TP. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
- Cơ sở tại Thị xã Phú Thọ:
Phường Hùng Vương - TX. Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ
Điện thoại:
- Cơ sở tại TP. Việt Trì: (02103) 993.369
- Cơ sở tại TX. Phú Thọ: (02103) 820.042
Fax:
- Cơ sở  tại TP. Việt Trì: (02103) 993.468
- Cơ sở tại TX. Phú Thọ: (02103) 714.069
Websitehttp://www.hvu.edu.vn   
Emailinfo@hvu.edu.vn