Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên có trình độ cao đẳng cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (Tiểu học và Trung học cơ sở); đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

1. Sứ mạng

Sứ mạng của Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang là đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; đào tạo bồi dưỡng cử nhân cao đẳng các ngành kinh tế, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; hợp tác đào tạo đại học; là cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học giáo dục; cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.

2. Tầm nhìn

Xây dựng Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang vững mạnh trong khu vực; phát triển Nhà trường thành trường đại học đa ngành, cung cấp nguồn nhân lực, đáp ứng sự nghiệp xây dựng đất nước.

- Từ năm 2014 đến năm 2016: Xây dựng và phát triển Nhà trường thành trường cao đẳng đa ngành, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho ngành giáo dục-đào tạo và một số ngành khác của tỉnh;

- Từ năm 2016: Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho phát triển thành trường đại học đa ngành.