CHỨC NĂNG

      Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM, được thành lập theo quyết định số 66/QĐ-UB ngày 28/5/1983 của Ủy ban Nhân dân TP. HCM, có chức năng tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông, tin học, thống kê và phát triển thị trường KH&CN phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và phát triển trên địa bàn TP. HCM và khu vực phía Nam. 

NHIỆM VỤ
1/ 
Phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý

Tham gia nghiên cứu, xây dựng và trình Giám đốc Sở để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của Nhà nước về hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ phù hợp với điều kiện cụ thể của Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và các chương trình, dự án của Thành phố Hồ Chí Minh

Phối hợp tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, hàng năm về phát triển hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố

Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của Thành phố.

2/ Công tác thông tin khoa học và công nghệ

Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của Thành phố; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm thông tin khoa học và công nghệ

Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của Thành phố; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của Thành phố, tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ

Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi Thành phố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác;

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thông tin, thư viện và thống kê khoa học và công nghệ.

3/ Công tác thống kê khoa học và công nghệ

Làm đầu mối của Thành phố về nghiệp vụ và tổ chức hoạt động thống kê khoa học và công nghệ

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ đối với các đơn vị thuộc Thành phố quản lý

Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở

Tổ chức hoặc tham gia thực hiện các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ theo phương án điều tra đã được phê duyệt

Tổ chức thu thập, tổng hợp, dự báo, phân tích thông tin thống kê khoa học và công nghệ

Xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ

4/ Công tác phát triển thị trường khoa học và công nghệ

Tổ chức và tham gia tổ chức các hoạt động xúc tiến, triển lãm, chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ, kết nối cung - cầu sản phẩm khoa học và công nghệ

Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu công nghệ và thiết bị, triển khai dịch vụ cung cấp thông tin công nghệ và thị trường công nghệ trong và ngoài nước; dịch vụ tư vấn, môi giới và chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp

Tổ chức các hoạt động thông tin truyền thông phục vụ thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, thực hiện các hội nghị, hội thảo, trình diễn, giới thiệu công nghệ, thiết bị

Xây dựng mạng lưới xúc tiến, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ.

5/ Các nhiệm vụ khác

Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật

Tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn về chuyên môn và nghiệp vụ thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ

Tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ

Tổ chức hoặc tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học về thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ, các sự kiện khoa học và công nghệ khác

Thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Huân chương Lao động hạng II, năm 2003;

Huân chương Lao động hạng III, năm 1998;

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về các thành tích trong công tác, giai đoạn 2007-2009;

Bằng khen của Bộ KH&CN về các thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển KH&CN trong các năm 2005, 2009, 2011 2012 và 2015;

Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc do Chủ tịch UBND TP. HCM khen tặng nhiều năm liền.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM  

Tel: 84-28-38297040 (84-28-3256320)

Fax: 84-28-38291975

E-mail: webadmin@cesti.gov.vn

Website: www.cesti.gov.vn